ชื่อ                   ศุภากร  บุญวงศ์

ระดับ               ประถมศึกษา

สถานศึกษา       โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์

ชื่อผลงาน          เฒ่าละโมภกับสองกุมารยอดกตัญญู 

ชื่อวรรณกรรม    พระเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมารี

 

บทวรรณกรรม

              เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงให้ทานสองโอรสแก่เฒ่าชูชก  พระนางมัทรีฝันร้ายเหมือนบอกเหตุแห่งการพลัดพราก รุ่งเช้าเมื่อนางมัทรีเข้าป่าหาอาหารแล้ว  ชูชกจึงเข้าเฝ้าทูลขอสองกุมาร  สองกุมารจึงพากันลงไปซ่อนตัวอยู่ที่สระ  พระเวสสันดรจึงลงเสด็จติดตามสองกุมาร  และจึงมอบให้แก่ชูชก

 

ข้อคิดที่ได้

               1. พ่อแม่ทุกคนรักลูกเหมือนกันแต่เป็นห่วงไม่เหมือนกัน  โดยห่วงหญิงมากว่าชายเพราะหญิงปกป้องตัวเองมากกว่า

               2. วิสัยของผู้หญิงนั้น  แม้จะมากด้วยเมตตากรุณา  ชอบปลดเปลื้องความทุกข์ให้แก่ผู้อื่น  แต่ไม่มีวันจะสละลูกในไส้ให้แก่ผู้ใดได้

               3. การเป็นผู้รู้จักกาลเทศะ เป็นบันไดสู่ความสมหวัง

               4. ทานอันยิ่งบัณฑิตย่อมสรรเสริญ แต่ปุถุชนมักติเตียน