ชื่อ                   ธรรพ์ธีรธรณ์  ธรรมเรืองฤทธิ์

ระดับ               ประถมศึกษา

สถานศึกษา       โรงเรียนบ้านเรียนกุลาธรรมเรืองฤทธิ์

ชื่อผลงาน          ม่วนซื่นเมืองลาว 

ชื่อวรรณกรรม    ม่วนซื่นเมืองลาว พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

บทวรรณกรรม

              ผมวาดภาพนี้มาจากหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เรื่องที่ 30 ม่วนซื่นเมืองลาว  เป็นบันทึกการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ในภาพของผมก็มี  สมเด็จพระเทพฯ, วัดเชียงทองที่แขวงหลวงพระบาง, วัดธาตุหลวงที่กรุงเวียงจันทน์, ประเพณีใส่บาตรข้าวเหนียวที่แขวงหลวงพระบาง, ทุ่งไหหิน, น้ำตกหลี่ผี ที่เมืองปากเซ, ดอกจำปา, การฟ้อนรำหญิง-ชาย และสะพานมิตรภาพไทยลาว

 

ข้อคิดที่ได้

               ภาพวาดชิ้นนี้ผมได้ข้อคิดมาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่านเป็นคนขยันจดบันทึก  เวลาพระองค์ท่านไปต่างประเทศ หรือสถานที่ต่าง ๆ ท่านก็จะจดไว้ในสมุด  ถ้าไม่รู้อะไร  ท่านก็จะถาม  ถามเสร็จก็จะจดใส่สมุดเพื่อไม่ให้ลืม  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผมในความขยันหมั่นเพียร  และผมจะขยันในการวาดรูป  เพื่ออนาคตที่ดี