ชื่อ                   ปวีณา  สระทองรัด

ระดับ               มัธยมศึกษาตอนต้น

สถานศึกษา       โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

ชื่อผลงาน         พระสังข์จับปลา 

ชื่อวรรณกรรม   สังข์ทอง

 

บทวรรณกรรม

              ท้าวสามลคิดจะกำจัดเจ้าเงาะทุกวิถีทางจึงได้ให้เขยทั้งหมดไปจับปลามาให้ได้คนละร้อยตัว  พระสังข์จึงได้ถอดรูปเงาะออก  และท่องมหาจินดามนตร์จนได้ปลามานับร้อย  ส่วนหกเขยจับปลาไม่ได้เลยสักตัว  จึงเข้ามาขอพระสังข์เพราคิดว่าเป็นเทาวดา  พระสังข์ก็ยินดีให้  แต่ต้องแลกกับปลายจมูกของหกเขยด้วย  ต่อมาท้าวสามลได้ให้เขยทั้งหมดไปหาเนื้อมาให้ได้คนละร้อยตัว  พระสังข์ก็ใช้มหาจินดามนตร์จนได้เอมานับร้อย  ส่วนหกเขยก็หาไม่ได้อีกตามเคย  และได้เข้ามาขอพระสังข์  พระสังข์ก็ยินดีให้  แต่ต้องแลกกบปลายหูของหกเขยด้วย         

 

ข้อคิดที่ได้

               คนเราควรทำงานที่ได้รับมอบหมายมาด้วย  เทคนิควิธีการ  และความสามารถของตนแล้วต้องทำให้สุดความสามารถไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม