ชื่อ                   พรดนัย  วัฒนาประดิษฐชัย

ระดับ               มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานศึกษา        โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ชื่อผลงาน          พืชมงคลแรกนาขวัญ 

ชื่อวรรณกรรม    ข้าวไทยไปญี่ปุ่น พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

บทวรรณกรรม

              พระราชพิธีหลายอย่างที่เคยมีในประเทศไทยก็ยกเลิกไปแล้วมีเหลือแต่พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการแสดงถึงรากฐานทางการเกษตรของวัฒนธรรมไทย  ในสมัยก่อนชาวนามักจะรอพระราชพิธีพืชมงคลนี้เพื่อเป็นการบอกว่าฤดูกาลเพาะปลูกกำลังเริ่มต้น การกระทำพิธีนั้นเป็นไปเพื่อสวัสดิมงคลต่อการเก็บเกี่ยว  และผลผลิตของฤดูการปลูกข้าวที่กำลังเข้ามาถึง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักษาแนวคิดในการบำรุงขวัญเกษตรกร  ได้ทรงเพิ่มการพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรดีเด่น  ที่มีผลการปลูกข้าวและพืชอื่นๆ ได้ดี  หลังจากพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวงแล้ว  พระยาแรกนาได้เข้ามาหว่านข้าวอีกครั้งที่สวนจิตรฯ  หลังจากนั้นพระราชทานพระราชดำริด้านการเกษตรแก่ข้าราชการผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ข้อคิดที่ได้

               1. ชาวต่างชาติได้เห็นวัฒนธรรมของชาวนาไทย ได้รู้ประเพณีพิธีแรกนาขวัญ

               2. ได้เห็นความสำคัญของประเพณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระโปรดเกล้าฯ  ให้ฟื้นฟูขึ้น

               3. สามารถเป็นกำลังใจให้กับชาวนาไทยได้