ชื่อ                    ณัฎฐณิชา คงแก้ว

ระดับ                มัธยมต้น

สถานศึกษา        โรงเรียนนครสวรรค์

ชื่อผลงาน          มอม 

ชื่อวรรณกรรม    มอม 

 

บทวรรณกรรม

               มอม ตัวสั่นเทากระดิกหางเร็วไม่เป็นจังหวะ มันเลียชายผู้นั้นตั้งแต่หน้าไปทั้งตัว เพราะกลิ่นที่ลมพัดมาเข้าจมูกมันนั้น หาใช่กลิ่นแปลกของใครที่ไหนไม่ แต่เป็นกลิ่นที่มันรู้จักดี เป็นกลิ่นของนาย ที่มันตั้งใจคอยมาตลอดเวลานับปี ตั้งแต่วันที่นายจากไป นายกลับมาแล้ว มอมจะไม่ให้นายพ้นสายตาอีกต่อไป ความจริงนายเปลี่ยนไปมาก เพราะนายผอม ผมเฝ้ารุงรัง เสื้อผ้าขาดวิ่น แต่อย่างไรก็ยังเป็นนายของมอม นายที่มันทิ้งไม่ได้

 

ข้อคิดที่ได้

                ความรัก ความซื่อสัตย์ ความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ครอบครัว หรือสังคมประเทศชาติ ถ้ามีให้แก่กันและกันแล้ว เราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข