ชื่อ                   เทิดธันวา คะนะมะ

ระดับ                มัธยมปลาย

สถานศึกษา        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

ชื่อผลงาน          คุณธรรมของคนไทย 

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส   ศีลธรรมและวัฒนธรรมไทย 

 

บทวรรณกรรม

               “การทำนุบำรุงประเทศชาตินั้นมิใช่เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่ง โดยเฉพาะ หากเป็นภาระความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน ซึ่งจะต้องขวนขวายกระทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อธำรงรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญมั่นคงและผาสุกร่มเย็น”  พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๙

 

ข้อคิดที่ได้

                คนไทยต้องช่วยกันฟื้นฟู และรับผิดชอบหน้าที่ของตนเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ คนไทยต้องมีคุณธรรมมีปัญญาจึงจะสร้างสรรค์บ้านเมืองให้มีความผาสุกร่มเย็นได้ เราทุกคนควรหันมาทำนุบำรุงประเทศชาติ ดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน