ชื่อ                   จงรักษ์ สมบูรณ์

ระดับ                มัธยมปลาย

สถานศึกษา        โรงเรียนบางละมุง

ชื่อผลงาน          พระมาลัยโปรดสัตว์นรก 

พระราชนิพนธ์    พระมาลัยคำหลวง 

 

บทวรรณกรรม

               เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานไปแล้วนั้น ครั้งนั้นพระรัตนตรัยได้มีความเจริญรุ่งเรื่องในลังกาทวีป ยังมีพระเถระปรากฏนามว่า พระมาลัยเทวเถรเกียรติคุรขจรขจายไปทั่วเกาะลังกาว่า เป็นพระผู้อุดมด้วยอิทธิฤทธ์และญานวิเศษมีความแตกฉานในพระไตรปิฏิก มีบุญญานุภาพมาก มีญาณวิเศษมาก มีเกียรติคุณมากเลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศเป็นองค์พระอรหันต์ขีณาสพ สิ้นอาสวะ กิเลสทรงธุดงควัตรสันโดษในสัลเลขธรรม มักน้อยในจตุปัจจัย บารมีส่องสว่างในโลกประดุจดัวพระจันทร์วันเพ็ญ

               พระมาลัยอาศัยบ้านกัมโพชคามเป็นที่โคจรคามบิณฑบาตและอาศัยอยู่ในโรหนชนบทท่านเป็นผู้มีอุปการคุณแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากโดยท่านจะเข้าณานสมบัติ แล้วแสดงอิทธิฤทธิ์ชำแรกพื้นปฐพีไปโปรดสัตว์นรกเสมอๆ พร้อมทั้งนำเอาเอกสารของสัตว์นรกเหล่านั้นมาบอกแก่ยาติมิตรให้ทำบุญกุศล แล้วอุทิศส่วนกุศลนั้นไปให้แก่สัตว์นรกผู้เป็นญาติมิตรของตน

              นับว่าพระมาลัยเถวเจ้าเป็นผู้มีอุปการคุณแก่สัตว์ทั้งหลายอเนกอนันต์เช่นเดียวกับพระมหาโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้ายพระศรีศากยมนีพระพุทธเจ้ามีมหากรุณาคุณต่อสัตว์นรกทั้งปวง พระมหาโมคคัลลานะเถรเจ้า เมื่อยังปรินิพาน ท่านมักจะลงไปสู่แดนนรกแล้วแสดงพระสัทธรรมเทศนา โปรดสัตว์นรกให้พ้นทุกขเวทนา พระมาลัยเถรเจ้าก็ปฏิบัติดุจเดียวกัน พระโมคคัลลานะเถรเจ้ายังไฟนรกให้ดับไป บันดาลท่อธารน้ำฝนให้ตกลงมาสัตว์ทั้งหลายก็เย็นเสรีระกาย ได้รับความสบายกาย และยังโลหะกุมภีอันเคี่ยวสัตว์อยู่นั้นให้แตกเป็นชิ้นเล็กน้อย และยังไม่งิ้วมีหนามทั้งหลายให้พินาศ ยังภูเขาไฟอันบดสัตว์ให้แตกกระจัดกระจาย สัตว์ทั้งหลายได้รับความสุขสบาย ฉันใด พระมาลัยเถรเจ้าก็แสดงอานุภาพเช่นเดียวกันฉันนั้น พระมหาโมคคัลลานะเถรเจ้า กระทำอิทธิฤทธ์ยังน้ำในกระทะทองแดงที่เดือดพล่านให้กลับกลายเป็นหวานเย็น เป็นรสน้ำผึ้ง ให้สัตว์นรกทั้งหลายได้ดื่มกินเป็นสุข ฉันใดพระมาลัยเถรเจ้าก็ฉันนั้น

               กล่าวได้ว่า ทั้งพระมหาโมคคัลลานะเถรเจ้าและพระมาลัยเทวเถรเจ้า เป็นที่พึ่งแก่เล่าสัตว์นรกผู้ตกทุกข์ได้ยากอยู่ในแดนอเวจี

 

ข้อคิดที่ได้

                พระมาลัยเป็นคนที่มักน้อย อยู่ในศีลธรรมและไม่เกิดกิเลสในตัวเองแล้วทำให้รู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวให้อยู่ความพอเพียงและความประหยัด การให้ของพระมาลัยนี้ไม่ได้เป็นการให้ด้วยสิ่งของ แต่เป็นการให้ด้วยคำพูดคำสอนเพื่อโปรดสัตว์นรกที่กำลังหลงมัวเมาอยู่ในกิเลสทั้งปวง ซึ่งพระมาลัยก็ทำให้สัตว์โลกเหล่านี้เกิดจิตใต้สำนึกที่ดีได้