ชื่อ                   ปานพรรณ ยอดมณี 

ระดับ               อุดมศึกษา

สถานศึกษา       มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผลงาน          สร้างจากแรงศรัทธา 

ชื่อวรรณกรรม   วรรณกรรมไตรภูมิพระร่วง 

 

บทวรรณกรรม

              อันสภาวการณ์ทั้งหลายในโลก ไม่เที่ยงแท้แน่นอน ย่อมแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไปมา บางคราวดีแล้วก็กลับชั่ว แล้วกลับดี ไม่เที่ยงแท้เลย แม้คนในโลกนี้ ก็ไม่เที่ยงเช่นกัน ผู้มีปัญญาควรรู้อาการอย่างนี้ แล้วพิจารณาถึงความไม่เที่ยง ในโลกที่เป็นอยู่ แล้วมุ่งบำเพ็ญกุศล เพื่อให้พ้นจากสภาพการณ์อันไม่เที่ยง จนกระทั้งได้เข้าสมบัติอันสูงยิ่ง คือ พระนิพานอันมั่นคงไม่หวั่นไหว ไม่รู้จักฉิบหาย ไม่มีพินาศ ไม่รู้จักตาย เป็นสมบัติที่ดีเลิศกว่าสมบัติใดๆ ในไตรภูมิ

              

ข้อคิดที่ได้

                ข้าพเจ้าสร้างความสุขจากการให้ด้วยการมุ่งบำเพ็ญกุศล ต้องการปลูกจิตสำนึกให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในการทำความดี เพราะไม่ว่าโลกของเราจะสลายเหลือเพียงเศษผงธุลี ถ้ามนุษย์ที่มีกรรมดี มุ่งบำเพ็ญกุศล ก็จะผ่านพ้นอันตรายใดๆ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสร้างขึ้นใหม่ได้จากแรงศรัทธาของเรา