ชื่อ                    เมษา โยนาแว่น

ระดับ                ประถมศึกษา

สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผลงาน          พระมาลัยท่องนรก   

ชื่อวรรณกรรม    พระมาลัยคำหลวง

 

บทวรรณกรรม

                ณ ตามพปัณณิทวีป ซึ่งปัจจุบันคือเกาะลังกา มีพระเถระองค์หนึ่ง ชื่อพระมาลัย ท่านเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ มีบุญญานุภาพและฤทธิ์เดชเกริกไกร มีเกียรติคุณแผ่ไพรศาล เป็นที่รู้จักทั่วไปในทวีปนี้ พระมาลัยอยู่ที่บ้านกัมโพชะ ซึ่งเป็นชนบทเล็กๆ เป็นที่โคจรบิณฑบาต และอยู่จำพรรษามาเป็นเวลานาน ท่านมีอุปการคุณแก่บรรดามนุษย์ในหมู่บ้านแห่งนี้มาก โดยนอกจากจะเป็นเนื้อนาบุญให้ชาวบ้านได้ทำบุญสุนทานกันแล้ว ท่านยังเข้าฌานสมาธิแทรกแผ่นดินไปเมืองนรกบ่อยๆ และทุกครั้งที่ท่านไป ท่านได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นในนรกขุมต่างๆ สัตว์นรกถูกทรมานในกระทะทองแดง ปีนต้นงิ้ว วิญญาณพเนจรกัดกินกัน เปรตขอส่วนบุญ ฯลฯ เป็นต้น พระมาลัยจึงทำการโปรดสัตว์นรกพวกนั้น โดยการแสดงธรรมโปรดให้แก่พวกสัตว์นรกซาบซึ้งใจทั้งกัน พวกสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้ฟังเทศนาจบแล้ว ต่างพากันยกเมือไหว้แล้วร้องสั่งท่านว่า

“พระคุณเจ้าไดโปรดเวทนาพวกข้าพเจ้าด้วย เมื่อพระคุณเจ้ากลับถึงโลกมนุษย์แล้ว ขอได้แวะไปที่บ้านนั้น เมืองนั้น บอกญาติพวกข้าพเจ้าเหล่านี้ให้เร่งทำบุญและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลมาให้ข้าพเจ้าด้วยเถอะ ข้าพเจ้าจะได้พ้นกรรมเร็วๆ เจ้าข้า” ฝ่ายพระมาลัยครั้นกลับมาถึงโลกมนุษย์ ก็นำความตามที่สัตว์นรกพวกนั้นสั่งมาบอกแก่ญาติ พี่ น้อง ตามที่ระบุไว้ทุกประการ บรรดาญาติครั้นได้ฟัง พระมาลัยบอกแล้ว ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยไม่รีรอ สัตว์นรกผู้เสวยกรรม เมื่อได้อนุโมทนาส่วนกุศลแล้วก็พ้นกรรมไปเกิดบนสวรรค์เสวยสมบัติทิพย์เป็นสำราญทันที

 

ข้อคิดที่ได้

                1. การที่จะคิดหรือลงมือทำอะไรก็ตาม  หากทำดีก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดี   หากทำชั่วก็จะได้รับตอบแทนที่ชั่ว  ดีชั่วอยู่ที่ตัวจะทำผลกรรมจะลิขิตเอง  ดังคำกล่าวที่ว่า “สวรรค์อยู่ในอก  นรกอยู่ในใจ”

                2. ความสุขจากการให้ คือ การให้ที่บริสุทธิ์ การให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน ให้ที่สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ