ชื่อ                    ศรชัย พงษ์ษา

ระดับ                อุดมศึกษา

สถานศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อผลงาน          ทานบารมี

ชื่อวรรณกรรม    พระเวสสันดรชาดก

 

บทวรรณกรรม

                พราหมณ์เอ่ยจงมารับพระราชทาน            สองกุมารแต่โดยดี

เธอก็หล่อหลั่งอุทกวารีลงในมือพราหมณ์                  ตั้งพระทัยไว้ให้งามดั่งดวงแก้ว

แล้วก็ออกพระอุทานวาจาอันแจ่มใส                          ว่าพราหมณ์เอ่ยลูกทั้งสองของเรานี้

นี่เรารักดั่งดวงใจนัยน์เนตร                                         เหตุว่าเรารักพระโพธิญาณ

ยิ่งกว่าสองกุมารได้ร้อยเท่าพันทวี                              เดชผลทานในครั้งนี้จงสำเร็จ

แต่พระสร้อยสรรเพชญพุทธรัตนอนาวรณญาณ      ในอนาคตกาลโน้นเถิด

ดูกรสงฆ์ผู้ทรงศีลสมาธิปัญญา                                  อันว่าเฒ่าชราทิชาชาติ

เมื่อได้รับพระราชทานสองกุมารได้แล้ว                     เฒ่าใจแกล้วก็ฉุดลากกระชากสองกุมารมา

ผูกพันพระพี่น้องสองกระสันเข้าให้มั่นกับมือ             ปลายเชือกข้างหนึ่งนั้น

ถือตามตีต้อนสองบังอรมา                                           ต่อหน้าสมเด็จพระบิดาไม่ปราณี

 

ข้อคิดที่ได้

                เนื่องจากข้าพเจ้าเคยได้ยินมาว่าหากใครได้ฟังหรืออ่านการเทศนาเรื่องนี้จบ จะนับว่าเป็นกุศลยิ่ง ข้าพเจ้าจึงไปสืบหาข้อมูลให้เข้าใจถึงเรื่องราวของวรรณกรรมเรื่องนี้ พระเวสสันดร ได้หมั่นสร้างบารมีด้วยการให้ทาน เพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากกิเลส เพื่อให้บรรลุธรรม พระเวสสันดรให้ได้แม้กระทั้งลูกของตนเอง ข้าพเจ้าประทับใจในการเสียสละของกุมารทั้งสองที่ยอมไปกับชูชก เพื่อให้พระเวสสันดรได้บรรลุธรรม ถึงแม้ไม่รู้ว่าจะไปตกระกำลำบากอย่างไร