บอกเล่าบทเรียนความสำเร็จ โครงการข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช

โครงการข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2555 ภายใต้แนวคิด “คนไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง” มีเป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้กินดี อยู่ดี มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขีดความสามารถให้ชาวนาพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหาเป็นรวมทั้งเชื่อมการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้วยมุ่งหวังให้การบอกเล่าเรื่องราว องค์ความรู้ และประสบการณ์ทำงานกับชุมชนผ่านโครงการข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัชนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การประยุกต์ใช้ และขยายผลความรู้แก่ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในอนาคต

โครงการข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

การเตรียมการปลูกข้าว

การเฝ้าระวังดูแปลงนา

การจัดการผลผลิตข้าว

การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน