14-040

บวชป่า
The ordination of a tree

สีน้ำมัน (150x122 cm.)
Oil Paint
ชื่อวรรณกรรม
บทละคร ร้อยป่า
Roipa
ศิลปิน
นายวรุฒม์ ผ่องภักต์
Varoot Phongphak
สถานศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
ราคา
30,000 บาท
Price
~1,000 USD
วรรณกรรม / Literature
การบวชป่าถูกจัดขึ้นในเช้าวันหนึ่งที่หมู่บ้านห้วยแม่ปั๋ง โดยที่เสือและลูกทีมเป็นพ่องานช่วยกันจัดสถานที่ตั้งเต็นท์และนิมนต์พระมาทำพิธี “พี่เสือครับ การบวชป่าจะทำให้ชาวบ้านกลัว ไม่กล้าตัดต้นไม้เหรอครับ” แคนถาม “กับชาวบ้านน่ะกฎหมายอาจไม่ศักดิ์สิทธิ์ แต่ความเชื่อ ความศรัทธา ศักดิ์สิทธิ์มาก” หลังพิธีการต่างๆการบวชป่าก็เริ่มขึ้น พระ 5 รูปผูกจีวรต้นไม้ ทุกคนพนมมือและฟังพระท่านกล่าว “ต้นไม้ที่บวชแล้วถือเป็นพระสงฆ์ ตัดต้นไม้บาปหนักเท่าฆ่าพระสงฆ์”
A forest ordination ceremony happened on one morning in Huai Mae Pang village. Suea and his team were core leaders, who helped to organize the tent setting and inviting the monks to come to the ceremony. “Brother Sua, the forest ordination will scare the villagers and shall stop to cut down trees, doesn’t it?” Kan asked . “The law may not be holy to the villagers, but belief and faith towards them” After the various ceremonies for the ordination of the forest began, five monks then tied the robes of trees. Everyone raised and pressed their palms together and listened to the monk. "Ordained trees are regarded to be a monk, chopping down trees is a sin as heavy as killing monks"
เหตุผล / Reason
บทละคร ร้อยป่า เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ได้รับมอบหมายให้ไปปราบพวกบุกรุกป่าที่จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกป่าจากผู้มีอิทธิพลและมีนายทุนสนับสนุนให้ชาวบ้านบุกรุกป่ามากยิ่งขึ้น เจ้าหน้าที่จึงต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม การบวชป่ามีที่มาจากการห่มจีวรที่มาคล้ยกับการบวชพระ ส่งผลให้สถานภาพของต้นไม้เปลี่ยนไป อันเปรียบเสมือนผืนป่าที่เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อไม่ให้ผู้ใดเข้าไปทำลายต้นไม้เหล่านั้นได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดพื้นที่ป่าและต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนในการทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค โดยการอาศัยความเชื่อ ความศรัทธาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นับว่าเป็นกุศโลบายที่นำความเชื่อทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาป่าและเพื่อเป็นการรักษาพื้นป่าไว้ให้กับลูกหลานต่อได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ความเชื่อหรือกุศบายในรูปแบบต่างๆมากมาย ถ้าหากขาดความตระหนักในการอนุรักษ์ ก็ไม่สามารถรักษาป่าที่อุดมสมบูรณ์ไว้ได้อีก
The “Roi Pa” is a story about the forestry officers tasked with cracking down on forest invaders in the province of Phrae. It is an area, where influencers and capitalists, encouraged more villagers to exploit the forests. Staffs, therefore, have to cope with the problem in a suitable way. The ordination of the forests originates from the cloaking that is similar to the ordination of monks. Resulting in a change to the trees is like a sacred land that no one can destroy them. To conserve the forest areas and sources of abundant water helped provide to the community in consuming agricultural products. It is a technique of applying religious beliefs in forest preservation in order to sustain the forest area for the next generations No matter how many different forms of belief or strategies we used, if conservation awareness is lacking, we cannot save the fertile forests any more.

แชร์: