14-031

อนาคตเปลี่ยนแปลงได้
The future is changeable

สีอะครีลิค+สีมาร์คเกอร์ (76.5x99.5 cm.)
Acrylic and marker
ชื่อวรรณกรรม
เด็กชายต้นไม้
The Tree Boy
ศิลปิน
นางสาวธัญลักษณ์ โอษธีศ
Thanyalak Osatis
สถานศึกษา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
Triam Udom Suksa School
วรรณกรรม / Literature
“ต้นไม้ในกรุงเทพ ฯ เป็นอย่างไรหรือถึงได้ไม่มีความสุข” ต้นไม้ในกรุงเทพ ฯ โดยเฉพาะที่ปลูกตามถนน หน้าตาจะมอมแมม รูปร่างพิกลพิการไม่อยากใช้คำว่าอัปลักษณ์ เพราะดูเป็นถ้อยคำที่ใจร้ายกับต้นไม้เกินไป ต้นไม้ทุกต้นเกิดมาล้วนมีรูปร่างหน้าตาสวยงามตามธรรมชาติ แต่ความอัปลักษณ์ที่เกิดกับต้นไม้ล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์ทั้งสิ้น ต้นไม้ตามถนนต้องทนสูดดมควันพิษทั้งวัน แถมยังมีฝุ่นจับหนาที่ใบส่วนรูปร่างที่ฉันว่าพิกลพิการ ก็เป็นเพราะต้นไม้ถูกตัดกิ่งตัดใบอย่างไม่ปรานีปราศรัย บางต้นถูกตัดจนใบโกร๋นเหลือแต่ลำต้น ไม่ได้แผ่กิ่งก้านอย่างเป็นอิสระตามธรรมชาติของต้นไม้ ต้นไม้ที่ถูกตัดกิ่งตัดใบให้เหลือแต่ตอจะแตกใบใหม่ได้ นั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง ตรงกันข้ามมันจะทำให้ต้นไม้อ่อนแอลงไปเรื่อย ๆ และโค่นล้มหรือยืนต้นตายได้ง่าย คนในเมืองมักจะกุดกิ่ง บั่นยอด และลิดพุ่มใบทิ้งด้วยเหตุผลเพราะกิ่งก้านต้นไม้ระสายไฟฟ้าอาจจะหักลงมาทับคน หรือรถยนต์ที่แล่นไปมา หรือพาดสายไฟจนขาด พวกเขาก็เลยตัดต้นไม้จนเหลือแต่ตอ
Trees in Bangkok, especially those grown in the streets, look very shabbily, deformed shape. Every tree is born with beautiful natural appearance, but all the ugliness to the trees comes from human hands. Trees along the road endure inhaling toxic fumes all day. Moreover, there is a thick dust on the leaf. As for the shape that deformed is because the tree was cut off mercilessly. Some trees totally become leafless, not freely growing naturally; some trees have been ripped and stand only as stumps. Some people said the ripped or cut threes will be able to break new shoots for leaves but it is a serious misunderstanding. On the contrary, it will sicken plants and easily topple or die. People in the city tend to cut down on the top and cut off the bush because of the untidy branches. The stalks of the electric wires may be broken down on people or cars, or stripping electric wires until they are broken, so, they cut down the trees and leave stumps.
เหตุผล / Reason
ผู้คนในกรุงเทพ ฯ ที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตามตึก และอาคารมากมายทำให้ขาดจิตสำนึกที่จะใส่ใจดูแลต้นไม้ ในหนังสือเรื่อง “เด็กชายต้นไม้” ได้สื่อถึงความสามารถพิเศษของเด็กชายอาศา ซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่อง เมื่อใช้มือแตะหรือสัมผัสต้นไม้ เขาจะรับรู้ความรู้สึกของต้นไม้ และสามารถสื่อสารกับต้นไม้ได้ จึงนำไปสู่แนวคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบมือสัมผัส เพื่อให้เกิดจินตนาการ สื่อสารความรู้สึกของต้นไม้ในเรื่อง ที่ต้องการสื่อสารกับผู้คนในเมือง ให้รับรู้ว่าต้นไม้คือสิ่งที่มีชีวิตที่ต้องการที่อยู่ ที่กิน ที่หายใจ อยากบอกผู้คนในเมืองว่าขอที่อยู่ให้ต้นไม้ได้เติบโต แผ่กิ่งก้านใบร่มเงาให้ทุกชีวิตในเมือง แล้วต้นไม้จะตอบแทนมนุษย์ทุกคนให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ได้หายใจ ให้พืชผลกับมนุษย์ได้เก็บกิน อยากให้ทุกคนลองใช้มือสัมผัสต้นไม้แล้วทุกคนจะเข้าใจต้นไม้ รักต้นไม้ แล้วช่วยกันลงมือเปลี่ยนอนาคตด้วยการปลูกต้นไม้ ดูแลใส่ใจ และให้โอกาสต้นไม้เจริญเติบโตไปพร้อมกับความเจริญเป็นเมืองสีเขียว เมืองแห่งอนาคต “ใช่อนาคตเปลี่ยนแปลงได้”
people of Bangkok, who live in the buildings are not sensible to take care of trees In the book "Tree Boy" is about Asa, gifted boy, who can communicate and perceive feeling of the trees by touching them. thus leading to the concept of this works.To connect trees and people, make them understand that trees also have a feeling, need to live, to eat, to breathe. They want to tell the people in the cities about a place to grow and spread leaves and give shades throughout their life. In the city, the trees will reward all humans with fresh air to breathe, crops are for humans to collect and eat, wanting everyone try touching the tree with your hands and everyone will understand the tree, love the tree, and help each other change the future by planting trees, care and care. So let trees grow and prosper as a green city; the city of future. "Yes ... the future is changeable"

แชร์: