14-024

วิถีธรรมชาติที่งดงาม
Beautiful natural way

สีโปสเตอร์ (38x56 cm.)
Poster Color
ชื่อวรรณกรรม
ธรรมชาติกับชีวิต
Nature and Life
ศิลปิน
นางสาวปณิตา โชติรัส
Panita Chotirat
สถานศึกษา
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
Thapthan Anusorn School
วรรณกรรม / Literature
ธรรมชาติมีความสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างแนบแน่นมาช้านานแล้ว เนื่องจากมนุษย์เกิดขึ้นท่ามกลางธรรมชาติและได้รับปัจจัย 4 ประการจากธรรมชาติ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต นอกจากนี้มนุษย์ยังต้องการ อาหารทางใจ จากธรรมชาติเป็นที่พักผ่อนหย่อยใจให้ความสงบร่มเย็น ความงดงาม และความรื่นรมย์เพื่อผ่อนคลายความเครียดในชีวิตประจำวัน โดยผ่านประสาทสัมพัสหรือภาวการณ์รับรู้ 3 ด้าน ได้แก่ การมองเห็นและชื่นชมในความสวยงามของธรรมชาติ การได้ยินเสียงที่ไพเราะและบริสุทธิ์จากธรรมชาติและการได้สัมผัสกับลีลาความเคลื่อนไหวที่มีจังหวะอ่อนช้อยสวยงามของธรรมชาติ การสัมผัสรับรู้สิ่งเหล่านี้เป็นที่มาของการสร้างสรรค์ศิลปะอันทรงคุณค่าของมนุษย์นั่นเอง
Nature relates closely to human life for long. Because humans arise in nature and receive four factors from it; such as food, medicine, clothing, and residence, which are the basic needs in life. In addition, humans also need something for mental health from nature. Nature is a cradle for relaxation, serenity, beauty, and pleasure to relieve stresses in daily life. Through the three senses of perceptions, one can appreciate nature’s beauty, sweet and pure sounds, and exposing to the rhythmic and graceful movements of nature. So touching these things is the source of valuable human art creation in itself.
เหตุผล / Reason
เป็นบทความที่กล่าวถึงชีวิตเรากับธรรมชาติซึ่งไม่สามารถแยกจากกันได้ มนุษย์เราอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดำรงชีวิต งานอาชีพและที่สำคัญก็คือธรรมชาติได้หล่อหลอมจิตใจมนุษย์ให้ละเอียดอ่อน สงบและเยือกเย็น ทั้ง 2 อย่างเป็นสิ่งที่คู่ขนานกัน ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปก็จะไม่เกิดความสมดุล ธรรมชาติเป็นผู้ให้ทุกอย่าง เป็นทั้งผู้สร้างและมอบความงดงามให้กับโลกใบนี้ มอบความสบายใจให้แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอแต่ความสบายตา นอกจากนี้ยังมอบชีวิตให้กับสัตว์โลกที่น่ารักอีกด้วย ถ้าลองมองลึกลงไปภายใต้ผืนป่าที่มีสีเขียวขจี เราจะมองเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ เห็นสัตว์น้อยใหญ่นานาพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้สัมผัสถึงลีลา ความเคลื่อนไหวที่มีจังหวะอ่อนช้อยสวยงาม พืชพรรณหลากหลายชนิด เราทุกคนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตให้คงอยู่กับโลกของเรา
This is one of the articles, that discusses about our lives and nature, which cannot separate from us. Human lives depend on natural resources for living, works, and most importantly, nature has forged the human mind to be delicate and peacefully cool. Life and nature are parallel. Lacking either one will make no balance. Nature, which holds everything together, is the creator and gives beauty to the world and comfort to all living beings, no matter where you look around, you will find pleasant views. Furthermore, nature gives life to beautiful animals as well. If we look deeper into the wild green jungles, we will see abundant species of animals that live happily together. We shall see the fertility of the areas and feel styles and rhythms of movements of animal lives and biodiversity. So, all of us, as human beings, should help preserve nature along with this Earth so long!

แชร์: