14-004

สัมพันธภาพโลกของเรา
The Relationship of the system on the earth

สีน้ำ (40x60 cm.)
Water color
ชื่อวรรณกรรม
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากธรรมชาติ
Learning Science from the Nature
ศิลปิน
เด็กชายปรีดี ผโลปกรณ์
Preedee Palopakorn
สถานศึกษา
โรงเรียนศิลปะลานคูน
Larncoon Art
วรรณกรรม / Literature
ในแต่ละระบบนิเวศมีจำนวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณแสงอาทิตย์ และปริมาณฝน เป็นต้น เพราะปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อการผลิตของพืช ซึ่งเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ในห่วงโซ่อาหาร มนุษย์ไม่เพียงแต่ได้รับประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเฉพาะในเรื่องของปัจจัยสี่เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการรักษาสภาพแวดล้อม การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษาวิจัย เพื่อให้ได้ความรู้ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมที่มักได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของความหลากหลายทางธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์ประมาณค่ามิได้ ถ้าความหลากหลายทางธรรมชาติมีความซับซ้อนมาก มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รวมทั้งมนุษย์ก็จะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องพยายามที่จะรักษาความหลากหลายทางธรรมชาตินี้ให้คงอยู่ต่อไป
There are wide varieties of life in an ecosystem depending on temperature, sun, and precipitation. These factors affect the plants which produce the food for the other lives in the food chain. Not only have humans obtained numerous benefits from the biodiversity of nature in the form of four requisites, but they have also felt relaxing in nature including extracting knowledge from biodiversity research and development. As well as this, they can initiate some customs based on the environment together with preserving nature. Bountiful benefits from biodiversity are priceless. The biodiversity is so complicated that humans should be flexible and adaptable to the changes. Hence, it is our duty to conserve the biodiversity system.
เหตุผล / Reason
ผมเป็นคนที่สนใจในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว โดยเฉพาะทางด้านพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ในการอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นการได้เข้าใจในพืชชนิดต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กับคน สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่ต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน เพราะในโลกของเราการพึ่งพา การอยู่ร่วมกันจะทำให้โลกของเราน่าอยู่ มีห่วงโซ่อาหาร ความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน ปุ๋ย อากาศที่บริสุทธิ์ถ่ายทอดให้แก่กัน ความงามของธรรมชาติ แสงแดดที่ส่องมายังโลก สายน้ำ เมฆฝฝน ลม และ ฤดูกาลต่าง ๆ จนเกิดเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตมีคน ชุมชน เป็นบ้าน เป็นการเพาะปลูก มีวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งความเป็นอยู่ การกิน การปลูกสร้างที่พักอาศัย การนุ่งห่ม การตกแต่ง ประดับประดาให้เกิดความงดงาม การเลี้ยงสัตว์ แล้วก็การเป็นแบบอย่าง จนมาสู่การสืบทอด การอนุรักษ์ หวงแหนรักษา จนบางท้องถิ่นกลายเป็นความเชื่อความศรัทธาร่วมกันของชุมชน ซึ่งถือเป็นความประทับใจ และเห็นถึงความงดงามในทางหลากหลายนี้
I’m actually interested in science subject especially plants and biodiversity. This book helped me to understand the relationship between living things that have to depend on each other. This relationship has presented in the form of a food chain that revolves around the abundance of soil, and fresh air. The immaculate nature influences the living things dwelling together in some way. This creates community, habitats, cultivation, livestock, fine customs, dining styles, clothing, and decoration. Finally, these heritages will be continued and preserved to be the belief and faith of the community. All in all, the captivating biodiversity is so impressive to me.

แชร์: